Extras din ORDONANŢA   Nr. 65/1994 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare

Text în vigoare începând cu data de 15 iulie 2017
 

    Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate, pentru persoanele fizice şi juridice, următoarele lucrări:

    a) organizează, conduce, ţine, verifică şi supraveghează contabilitatea, întocmeşte şi semnează situaţiile financiare şi execută lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe şi contribuţii, întocmirea şi depunerea de declaraţii fiscale şi asigurarea reprezentării clientului în relaţia cu autorităţile fiscale, ca parte a unui contract de prestări de servicii în domeniul contabilităţii.

    Prin ţinerea contabilităţii se înţelege înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare cu respectarea legii contabilităţii şi a reglementărilor contabile aplicabile, precum şi refacerea sau revizuirea contabilităţii. Rezultatul lucrărilor de verificare sau revizuire poate consta în semnătura de certificare acordată de expertul contabil. Prin lucrări cu caracter fiscal se înţelege calculul de impozite, taxe şi contribuţii, întocmirea şi depunerea de declaraţii fiscale şi asigurarea reprezentării clientului în relaţia cu autorităţile fiscale;

    b) acordă asistenţă de specialitate privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;

    c) efectuează analize şi evaluări economico-financiare în scop financiar-contabil, altele decât cele definite prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu se concretizează într-un raport de evaluare întocmit potrivit standardelor de evaluare adoptate de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR). Astfel de evaluări se pot referi la estimări ale fluxurilor de trezorerie şi ale stării financiare a entităţii, evaluarea veniturilor şi a cheltuielilor, estimarea nivelului provizioanelor şi a ajustărilor de valoare, precum şi alte evaluări executate de experţii contabili în activitatea lor curentă, fără a se limita la acestea;

    d) efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege şi de reglementările CECCAR;

    e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, inclusiv activităţi de evidenţă electronică a personalului, de salarizare, de organizare administrativă şi informatică, certificare de informaţii, date şi documente;

    f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor şi de mandatar financiar;

    g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor;

    h) asigură managementul financiar-contabil şi al performanţei economice;

    i) asigură controlul intern de gestiune şi managementul riscurilor persoanelor juridice;

    j) acordă consultanţă în gestiune financiară şi în contabilitate, prestează servicii specifice contabilităţii manageriale şi raportării integrate;

    k) efectuează pentru persoanele fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe privind activităţile prevăzute la prezentul articol.

 

 

    Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:

    a) ţine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevăzute în contract;

    b) pregăteşte lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare;

    c) efectuează activităţi de evidenţă electronică a personalului şi de salarizare.

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009