Procedura de implementare și schema de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1.107/20.496/2022 al ministrului Finanțelor și al ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării privind aprobarea procedurii de implementare și a schemei de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION.

Obiectivul principal al programului INNOVATION constă în sprijinirea realizării invențiilor și inovațiilor, susținerea activităților de export ale IMM-urilor (constând în stimularea exporturilor românești, susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate), stimularea comerțului online și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare, cu cifra de afaceri mai mică de 1 milion euro, care activează în industria exportatoare nepoluantă, prin acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu, de maximum 90% din valoarea finanțărilor accesate de acești beneficiari.

Beneficiarii în cadrul Programului INNOVATION sunt eligibili dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: a) nu sunt în dificultate financiară în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene; b) nu se află în litigiu, în calitate de pârâți, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit parteneră; c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit (CRC); d) nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți (CIP); e) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile f) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru sunt incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat; g) sunt eligibili conform reglementărilor interne ale instituției de credit; h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului, sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

234 – 16.05.2022

Leave your comment